Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ…

Μοίρασε το

Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα δάνειο; Μόνο εκείνος που δεν το έχει ανάγκη. Δυστυχώς όμως, ιστορικά, η Ελλάδα είχε πάντα ανάγκη…!

Από το πρώτο δάνειο που σύναψε η Αγγλία το 1824 με την επαναστατημένη Ελλάδα (800.000 λίρες) κρατήθηκε, από τους δανειστές το 59%, δηλαδή 472.000 λίρες.

Από αυτό προκρατήθηκαν για τόκους δύο ετών 80.000, για χρεολύσια δύο ετών 16.000, για προμήθεια των διαμεσολαβητών 3.200, για πολεμοφόδια 11.900, για πρόβλεψη δεύτερου δανείου 22.000. Σύνολο 139.000.

Τελικά στα ταμεία του «κράτους» μπήκαν μόνο 298.000 λίρες! Αποκαλυπτικό, της κατάστασης που επικρατούσε στη συνέχεια, είναι το απόσπασμα από τα πρακτικά της Βουλής της 27ης Αυγούστου 1845: «Αρξαμένης της περί τούτου συζητήσεως, ο εισηγητής της επιτροπής εξέθηκεν, ότι το δάνειον των 60.000.000, εγγυηθέν και από τας τρείς συμμάχους Δυνάμεις, στηρίζεται εις την περί τούτου δοθείσαν εντολήν, ορίζουσαν και τον σκοπόν και τον τρόπον της χρήσεως αυτού, ότι το δάνειον τούτο, όχι μόνον διεχειρίσθη κακώς, ουδόλως εκπληρωθέντων των όρων του ψηφίσματος της συνελεύσεως, δια την σύστασιν δανειστικής τραπέζης, την ενίσχυσιν της γεωργίας κλπ.

Αλλά μόνο 14.000.000 εστάλησαν εις την Ελλάδα, και ταύτα κατασπαταλευθέντα δια τα Βαυαρικά τότε στρατεύματα και εις άλλα τακτικά της κυβερνήσεως έξοδα, ενώ ώφειλον να δαπανηθώσι προς ενίσχυσιν και ανάπτυξιν των παραγωγικών κεφαλαίων του εθνικού πλούτου,ότι ένεκα τούτου η Ελλάς, ουδόλως ωφεληθείσα εκ του δανείου τούτου αδυνατεί ήδη να αποτίσεις προς τας εγγυούμενας δυνάμεις τας οφειλόμενας μέχρι τούδε δόσεις».

Τι απόφαση έλαβε η Βουλή; Δι’ ονομαστικής ψηφοφορίας παρεδέχθη το οφειλόμενον δια τόκους και χρεόλυτρα ποσόν, εκφράζουσα τας ευχάς της προς τας δυνάμεις δια να περιμείνωσιν επί έτη τινά το έθνος, μέχρις ου βελτιωθείσης της καταστάσεώς του δυνηθή να πληρώση τακτικώς και αδιαλείπτως τας υποχρεώσεις του ταύτας επί τη βάσει των λόγων και παρατηρήσεων της επί του προϋπολογισμού εισηγητικής  επιτροπής».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου