Ευρωπαϊκά κονδύλια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης αναφέρεται στην ασφυξία που προκαλεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η πανδημία του Covid 19. Αρωγός η ΕΕ που σε συνεργασία με την κυβέρνηση επιδιώκει να τις στηρίξει. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δρομολόγησε νέο έλεγχο για να διαπιστώσει κατά πόσο τα ευρωπαϊκά κονδύλια τις βοηθούν να καταστούν ικανές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος. new deal

Μοίρασε το

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης αναφέρεται στην ασφυξία που προκαλεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η πανδημία του Covid 19. Αρωγός η ΕΕ που σε συνεργασία με την κυβέρνηση επιδιώκει να τις στηρίξει. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δρομολόγησε νέο έλεγχο για να διαπιστώσει κατά πόσο τα ευρωπαϊκά κονδύλια τις βοηθούν να καταστούν ικανές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος.


Η νόσος Covid-19 έφερε αρνητικά αποτελέσματα στην οικονομία και ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση σε συνεργασία με την ΕΕ προσπαθεί να στηρίξει τον επιχειρηματικό κόσμο. Απαιτούνται όμως πιο γρήγορες αποφάσεις και πιο ευέλικτες συνέργειες.

Η ΕΕ αρωγός με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Tο  Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δρομολόγησε νέο έλεγχο. Εξετάζεται το κατά πόσον η χρηματοδότηση της ΕΕ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τις βοηθά να καταστούν ανταγωνιστικότερες και ικανές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Οι ελεγκτές θα αξιολογήσουν κατά πόσον η στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εξασφαλίζει μακροχρόνια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, θα ελέγξουν κατά πόσον τα κράτη μέλη διοχετεύουν αυτή τη χρηματοδότηση στους σχετικούς δικαιούχους. Κατά πόσον αυτά ικανοποιούν τις συναφέστερες  ανάγκες, καθώς και κατά πόσον τα χρηματοδοτούμενα έργα παράγουν αποτελέσματα.

Ο εν προκειμένω έλεγχος διενεργείται στο πλαίσιο της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία της COVID-19. Η κρίση απαιτεί από τις εταιρείες να καταβάλουν πρόσθετες προσπάθειες για την επιβίωσή τους στην αγορά, σε ένα ακόμη δυσκολότερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ. Συμβάλλουν στη διάδοση της καινοτομίας σε όλες τις περιφέρειές της. Προσφέρουν λύσεις αιχμής σε διάφορες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η αποδοτικότητα των πόρων και η κοινωνική συνοχή.

Ευρωπαϊκά κονδύλια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στόχος της ΕΕ είναι να καταστεί το ελκυστικότερο περιβάλλον παγκοσμίως για την έναρξη και την επέκταση επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση των ΜΜΕ από το ΕΤΠΑ, την οποία εξετάζουν επί του παρόντος οι ελεγκτές, παρέχει κατά τι λιγότερα από 55 δισεκατομμύρια ευρώ για την τρέχουσα επταετή δημοσιονομική περίοδο (20142020).

Κατά κύριο λόγο στην Πολωνία (περί τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ), και δευτερευόντως στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία (μεταξύ 4,5 και 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε καθεμία).

Αυτό σημαίνει ότι διατίθενται σχεδόν 26 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

“Σκοπός του ελέγχου μας είναι βοηθήσουμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα το ΕΤΠΑ, ώστε οι ΜΜΕ της ΕΕ να καταστούν ανταγωνιστικότερες και ανθεκτικότερες και να προετοιμαστούν καταλλήλως έναντι των μελλοντικών προκλήσεων», δήλωσε ο Pietro  Russo, Μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου. «Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία λαμβανομένων υπόψη των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στο πλαίσιο της κρίσης της πανδημίας της COVID-19 και του μείζονος ρόλου που διαδραματίζει η χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη”.

Η πανδημία προκάλεσε ασφυξία

Η πανδημία της COVID-19 και η παγκόσμια οικονομική κρίση που προκάλεσε δυσχέραναν ακόμη περισσότερο την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων στην αγορά, λόγω ενός ακόμη δυσκολότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η ικανότητά τους να προσαρμοστούν στην κατάσταση αυτή θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την τρέχουσα ανταγωνιστικότητά τους. Θα εξαρτηθεί από την ανταγωνιστική δυναμική τους.

Ωστόσο, οι ΜΜΕ της ΕΕ αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Την περιορισμένη προσφορά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, τις υπερβολικές ρυθμίσεις και τη γραφειοκρατία.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει στρατηγικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Όπως η “Small Business act for  Europe” του 2008. Η “πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις” του 2016. Και η “στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη” του 2020.

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός της ΕΕ υποστηρίζει τις ΜΜΕ μέσω επιχορηγήσεων, δανείων και χρηματοδοτικών μέσων σε διάφορους τομείς. Όπως η έρευνα, ο πολιτισμός, η συνοχή και η γεωργία. Επίσης μέσω πρωτοβουλιών επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, όπως οι CRII, CRII+ και REACT-EU.

Όλες αυτές παρέχουν πρόσθετους πόρους από το ΕΤΠΑ, κυρίως με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης και στήριξης των επενδύσεων.

Η στήριξη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα εξακολουθήσει να είναι βασικός πυλώνας της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού (20212027).

25 εκ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 98 εκ. εργαζόμενοι

Το 2018 οι ΜΜΕ της ΕΕ υπερέβαιναν σε αριθμό τα 25 εκατομμύρια. Απασχολούσαν περί τα 98 εκατομμύρια εργαζομένους. Και παρήγαγαν το 56%  περίπου της συνολικής προστιθέμενης αξίας.

Ο αριθμός τους ποικίλλει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Η Ιταλία έχει τις περισσότερες (3,7 εκατομμύρια), ενώ η Μάλτα τις λιγότερες (28 500). Κατά κεφαλήν, τις περισσότερες (96/1000) έχει η Τσεχική Δημοκρατία και τις λιγότερες (25/1000) η Ρουμανία.

Οι περισσότερες ΜΜΕ, άνω των 6 εκατομμυρίων, δραστηριοποιούνται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Στον κλάδο των επισκευών μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο στην πατρίδα μας, κυρίως λόγω της έλλειψης συνεργασίας των τραπεζών. Οι ΜΜΕ αναζητούν κεφάλαια επανεκκίνησης και βρίσκουν “πόρτες κλειστές.” Απαιτούνται τομές και ταχύτατες μεταρρυθμίσεις στο χρηματοδοτικό σκέλος των ΜΜΕ. Η ενίσχυση των επενδύσεων στην ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει κορυφαίο ζήτημα στις επόμενες συνόδους.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου