ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Μοίρασε το

Αλλάζει ριζικά το σύστημα αξιολόγησης  των προϊσταμένων στο Δημόσιο και η επιλογή των Γενικών Διευθυντών, με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε στη Βουλή με την διαδικασία του κατεπείγοντος  και το οποίο προβλέπει και την σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ)…

Από τη δημοσίευση του νόμου, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημόσιων υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου είτε αυτοί επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα είτε με βάση ειδικές διατάξεις.

Εξαιρούνται οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Ακαδημίας Αθηνών των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ

Λήγει επίσης η θητεία των μονομελών οργάνων διοίκησης που εξομοιώνονται με γενικό διευθυντή ή προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή έχουν οποιαδήποτε άλλη ονομασία.

Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του νόμου προϊστάμενοι ή οι αναπληρωτές τους.

Αν οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του νόμου προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης δεν επιλεγούν εκ νέου, καταλαμβάνουν κενή θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης και αν δεν υπάρχει καταλαμβάνουν την πρώτη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης που θα κενωθεί.

Ως τότε θεωρούνται προϊστάμενοι Διεύθυνσης και τα καθήκοντά τους προσδιορίζονται με απόφαση του οικείου υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του ΝΠΔΔ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Σύμφωνα με το σχέδιο, τα μέλη του ΕΙΣΕΠ (πενταμελές) προέρχονται αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ και το Συνήγορο του Πολίτη ύστερα από πρόταση των επικεφαλής αυτών των ανεξάρτητων αρχών, ενώ η συντριπτική πλειονότητα του οργάνου έχει επιλεγεί από τα 4/5 της Βουλής, καθώς προέρχεται από το ΑΣΕΠ.

Οι διευθυντές επιλέγονται μόνο από γενικούς διευθυντές, σκοπό για τον οποίο συστήνονται τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) τα οποία στελεχώνονται αποκλειστικά από γενικούς διευθυντές που έχουν επιλεγεί με τις διαδικασίες του ΕΙΣΕΠ. Τα ΣΕΠ είναι τριμελή και ένα μέλος τους προέρχεται από άλλη υπηρεσία.

Όλοι οι υποψήφιοι γενικοί διευθυντές, διευθυντές και τμηματάρχες θα περνούν από γραπτή εξέταση πολλαπλών επιλογών των ικανοτήτων και των γνώσεών τους. Η γραπτή εξέταση θα μετρά με βαρύτητα αντίστοιχη της συνέντευξης ως προς τα μόρια.

Συμβούλια επιλογής

Τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια επιλογής τμηματαρχών αποτελούνται αποκλειστικά από διευθυντές. Κανένα μέλος δεν μπορεί να είναι χαμηλότερης βαθμίδας, να ορίζεται από τον υπουργό και εξαιτίας του ορισμού του να έχει γρηγορότερη εξέλιξη, όπως συμβαίνει σήμερα.

Προβλέπεται επίσης:

– Πενταετής θητεία αποσυνδεδεμένη από την κομματική εναλλαγή

– Η διαφθορά δεν συγχωρείται, καθώς δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για καμία από τις παραπάνω βαθμίδες, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή για παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης (π.χ. παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης από υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις κ.λπ.).

Οι συχνές απουσίες και πειθαρχικές ποινές θα κοστίζουν ακριβά. Περιπτώσεις συστηματικών απουσιών με επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή η ύπαρξη πειθαρχικών ποινών θα λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε μείωση 100 μορίων από τον υποψήφιο.

Θεσπίζεται ακόμη γραπτή εξέταση διοικητικών ικανοτήτων και γνώσεων από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Όλοι οι υποψήφιοι γενικοί διευθυντές, διευθυντές και τμηματάρχες θα περνούν από γραπτή εξέταση πολλαπλών επιλογών (multiple choice) των ικανοτήτων και των γνώσεών τους. Η γραπτή εξέταση θα μετρά με βαρύτητα αντίστοιχη της συνέντευξης ως προς τα μόρια.

Η διαδικασία της συνέντευξης υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει 3 στάδια ερωτήσεων:

α) Επαγγελματική δράση,

β) γνώση θεμάτων του φορέα,

γ) ικανότητα διοίκησης και θα γίνεται με την παρουσία των υπολοίπων συνυποψηφίων.

Εάν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστωθεί ότι ένας υποψήφιος είναι εμφανώς ακατάλληλος, μπορεί να αποφασιστεί η μη επιλογή του με ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφαση.

Το ΕΙΣΕΠ και το ΣΕΠ υποχρεούνται να δημοσιεύουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων επιλογής τα οποία να περιλαμβάνουν αιτιολόγηση των αποφάσεών τους εντός δύο μηνών.

Προβλέπεται απαλλαγή από τα καθήκοντα με απόφαση των ΕΙΣΕΠ, ΣΕΠ και των Νέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Οποιοσδήποτε προϊστάμενος μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του και πριν από τη λήξη της θητείας, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και ιδιαίτερα για αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, για πλημμελή άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, για μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με λοιπούς προϊσταμένους και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.

Επίσης, όπως είπε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης, κατά την παρουσίαση του σχεδίου, εξορθολογίζεται η κατανομή των μορίων, καθώς δίνεται βαρύτητα στους μεταπτυχιακούς τίτλους και στις πραγματικές δεξιότητες και διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου.

Ειδικότερα, ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης θα επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’, εφόσον:

α) έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή

β) έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης για τρία τουλάχιστον έτη ή

γ) έχουν δεκαοκτώ τουλάχιστον έτη υπηρεσίας και έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης για ένα τουλάχιστον έτος.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία και το διάστημα που υπολείπεται είναι μικρότερο των δύο ετών κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του ΕΙΣΕΠ.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης που υπηρετούν κατά το χρόνο της πρώτης συνεδρίασης του ΕΙΣΕΠ.

Τα κριτήρια επιλογής για Γενικές Διευθύνσεις

Οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης αξιολογούνται ως ακολούθως:

α. Επαγγελματικά – Τεχνικά προσόντα

– Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 25 -Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας: μόρια 200

– Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: μόρια 100

– Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας: μόρια 160

– Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΕΚΔΔΑ: μόρια 180. Εάν υπάλληλος έχει αποφοιτήσει και από τις δύο ως άνω σχολές, μοριοδοτείται μόνο για τη μια από αυτές.

Αν υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την ΕΣΔΔ και την ΕΣΤΑ του ΕΚΔΔΑ και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν με τα περισσότερα μόρια, καθώς και το 1/3 των μορίων του άλλου ή άλλων προσόντων.

– Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: μόρια 80.

– Η άριστη γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 80.

– Η πολύ καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50

– Η καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30.

-Η άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50.

– Η πολύ καλή γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30.

Μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο ξένες γλώσσες. Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 30 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα μόριο με ανώτατο όριο τα 30 μόρια).

Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.5.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ).

β. Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία

– Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.

– Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης: μέχρι 380 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 2,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).

– Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου: μέχρι 300 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,67 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).

– Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου: μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, προϊσταμένου Διεύθυνσης και προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.

γ. Ικανότητες – δεξιότητες

(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 300 μόρια.

(2) Οι κάτωθι ειδικές δραστηριότητες, μέχρι 80 μόρια συνολικά:

– συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα

– εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. συναφείς με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα

– εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου

– μέλη Δ.Σ., πρόεδροι, διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

(3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου ή το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων εφόσον σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας: 70 μόρια

(4) Συνέντευξη: μέχρι 350 μόρια.

(5) Γραπτή εξέταση: μέχρι 300 μόρια.

Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το ΕΚΔΔΑ, έχει τη μορφή ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών και η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από 0-100. Η τελική βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 3.

Η θητεία των μελών του ΕΙΣΕΠ είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από τον ορισμό τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει την 31η-12-2012.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου