ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ UBER ALLES

Μοίρασε το

Σε «αντ΄ αυτού» αναδεικνύεται και επισήμως ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Γιάννης Ραγκούσης και μετατρέπεται εκ των πραγμάτων ουσιαστικά σε «νούμερο 2» όπως καταδεικνύεται από την απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται, στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Στην απόφαση του Πρωθυπουργού, του ανατίθενται αρμοδιότητες που ξεπερνούν τα μεταπολιτευτικά δεδομένα. Προκύπτει  δε σαφώς ότι δεν έχει απλώς τον συντονισμό αλλά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του επικοινωνιακού σχεδιασμού, στο πλαίσιο πάντοτε των κατευθύνσεων του ίδιου του προέδρου της κυβέρνησης. Ο Ραγκούσης θα σχεδιάζει, θα παρακολουθεί την υλοποίηση και θα συντονίζει την εφαρμογή του «συνεκτικού, στρατηγικού, πολιτικού και επικοινωνιακού σχεδιασμού για την προώθηση του κυβερνητικού έργου» όπως αναφέρεται.

Επιπλέον, θα μπορεί να συγκαλεί συσκέψεις υπουργών, υφυπουργών ή επιτροπών από κυβερνητικά στελέχη, όποτε κρίνει για να διαπιστώσει την πρόοδο των σχεδιασμών αυτών. Παράλληλα έχει και νομοθετικές πρωτοβουλίες, έκδοση διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων είτε μόνος, είτε μαζί με άλλους υπουργούς/υφυπουργούς.

Για παράδειγμα, ο κ. Ραγκούσης θα μπορεί ενόψει δημοτικών εκλογών να αποφασίσει ότι πρέπει να αναδειχθεί από την κυβέρνηση το θέμα του ΦΠΑ ή του πετρελαίου θέρμανσης και να κάνει συσκέψεις καλώντας τους συναρμόδιους υπουργούς (π.χ τον Γ. Παπακωνσταντίνου) ελέγχοντας εάν επικοινωνιακά το θέμα προχωρεί όπως πρέπει και να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις εφόσον χρειαστεί.

Επιπλέον, δεδομένου ότι έχει ως υπουργός, παραγωγή νομοθετικού έργου, μπορεί να φέρει ο ίδιος στη Βουλή ένα νομοσχέδιο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης (ο οποίος δεν έχει χαρτοφυλάκιο) ανακοινώνοντας φυσικά ότι είναι του Πάγκαλου.
 

Τι αναφέρεται στο ΦΕΚ
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1540
15 Σεπτεμβρίου 2010
24637
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ 264
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις:
αα) του άρθρου 25 παρ. 2 του π.δ 63/2005, («Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
ββ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, («Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
β) το π.δ 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214), με το οποίο διορίστηκε
ο Ιωάννης Ραγκούσης Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
γ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης Ιωάννη Ραγκούση ανατίθενται
οι εξής αρμοδιότητες:
α. Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και οδηγιών του
Πρωθυπουργού και στα όρια που αυτός χαράσσει, ανα−
λαμβάνει την ευθύνη του συνεκτικού, στρατηγικού, πολι−
τικού και επικοινωνιακού σχεδιασμού για την προώθηση
του κυβερνητικού έργου, στους τομείς που κάθε φορά
του αναθέτει και την παρακολούθηση της εφαρμογής
του.
β. Συγκαλεί και συμμετέχει, ύστερα από εντολή του
Πρωθυπουργού, σε συσκέψεις μελών της Κυβέρνησης
και Υφυπουργών και σε επιτροπές και ομάδες εργασίας
που συγκροτεί ο Πρωθυπουργός.
2. Στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης περιλαμβάνονται η νομοθετική πρωτο−
βουλία και οι λοιπές κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, η
πρόταση έκδοσης διαταγμάτων και η έκδοση ατομικών
και κανονιστικών αποφάσεων, στις οποίες προβαίνει
μόνος ή με άλλους Υπουργούς ή Υφυπουργούς.
Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2010
 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου