Ο αρθρογράφος

avatar

ΡΑΝΙΑ ΒΑΛΕΝΤΗ

Η Ράνια είναι Δικηγόρος παρ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΟ Εκπαίδευση: Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1988). Μέλος: Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά , Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Προαγωγή στο Εφετείο Πειραιά (1995) Προαγωγή στον Άρειο Πάγο (2000). Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά (άπταιστα), Γαλλικά (δυνατότητα επικοινωνίας), Ιταλικά (δυνατότητα επικοινωνίας). Τομείς Εξειδίκευσης: Εμπορικό Δίκαιο (Συμβάσεις, Αξιόγραφα, Δίκαιο Εταιρειών, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Σήμα, Πτωχευτικό Δίκαιο), Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Συμβάσεων, Επιχειρηματικό Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο, Αεροπορικό Δίκαιο, Τουριστικό και Ξενοδοχειακό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό Δίκαιο, Ενοχικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο), Ποινικό Δίκαιο (κυρίως οικονομικού ενδιαφέροντος), Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Συγχωνεύσεις, Συμβάσεις leasing, franchising, factoring, σύνταξη συμβάσεων, συμβουλευτική δικηγορία, εκπόνηση γνωμοδοτήσεων, είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων, ζητήματα ακινήτων, εμπορικών και αστικών μισθώσεων και γενικά μ όλο το φάσμα του Επιχειρηματικού, Εμπορικού, Αστικού και Ποινικού Δικαίου αλλά και ετέρων υποθέσεων αναλόγου ή/και ευρύτερου ενδιαφέροντος με μεγάλη δικαστηριακή πρακτική και εμπειρία. Από τον Μάρτιο του 1991 έως και τον Ιανουάριο του 1994, η Ουρανία Βαλεντή ασχολήθηκε ουσιαστικά με υποθέσεις τραπεζικού, επιχειρηματικού, εμπορικού, ναυτικού δικαίου, ιδιωτικού διεθνούς, και ιδία τη κατάρτιση συμβάσεων δανειοδοτήσεων, μισθώσεων, υποθηκών, παρακολουθηματικών δανειοδοτήσεως συμφώνων και με πλείστες δικαστηριακές υποθέσεις, με το ίδιο αντικείμενο. Στα ζητήματα τραπεζικών συναλλαγών ενεργούσε για λογαριασμό πλείστων διεθνών και ημεδαπών Τραπεζικών Οργανισμών μεταξύ των οποίων τη ΑΒΝ ΑΜRΟ ΒΑΝΚ Ν.V. και CATRADE όπως επίσης χειρίστηκε υποθέσεις πολυεθνικών εταιρειών, εγκατεστημένων ή μη στην Ελλάδα όπως η BP και ΑRMADA. Με τη σύσταση ημεδαπών κεφαλαιουχικών εταιρειών καθώς και την σύσταση και νομιμοποίηση υπεράκτιων και εγχώριων ναυτιλιακών εταιρειών. Ομοίως εκπονούσε γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων εμπορικού, επιχειρηματικού και κυρίως τραπεζικού δικαίου. Συμμετείχε σε επιστημονική ομάδα για την σύνταξη της συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και των παρακολουθηματικών αυτής εγγράφων για λογαριασμό της Τράπεζας ABN AMRO ΒΑΝΚ. Ομοίως, στην σύνταξη συμβάσεων παραχωρήσεως τεχνογνωσίας (franchising) για λογαριασμό αλλοδαπής πολυεθνικής εταιρείας, συμβάσεων χρηματοδοτικής αναλήψεως απαιτήσεων (factoring), εκπονούσα γνωμοδοτήσεις γενικής φύσεως και ασχολήθηκε με τις αγοραπωλησίες και χρηματοδοτήσεις πλοίων από πλευράς αλλοδαπών κυρίως τραπεζών ή/και εφοπλιστών, εκπόνησε γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων τραπεζικού δικαίου, ενασχολήθηκε με τη σύσταση κεφαλαιουχικών εταιρειών, ναυτικών (ημεδαπών και αλλοδαπών) και υπεράκτιων εταιρειών, χειρισθείσα παράλληλα υποθέσεις γενικής μαχόμενης δικηγορίας σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές διαφορές. Από τον Ιανουάριο του 1994 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1999 συνεργάστηκε ως εξωτερική δικηγόρος με την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε. (μετονομασθείσα μεταγενέστερα σε Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.) και ανέλαβε την παρακολούθηση και χειρισμό όλων ανεξαιρέτως των υποθέσεων του Ναυτιλιακού Καταστήματος της Τράπεζας στον Πειραιά, χρηματοδοτήσεις ναυτιλίας, σύνταξη δανειακών Συμβάσεων [στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα] και παρακολουθηματικών –εξασφαλιστικών αυτών συμφώνων-παραρτημάτων, νομιμοποιήσεις εταιρειών καθώς και την υποστήριξη όλων των δικαστικών και εξωδίκων διαφορών που ενέκυψαν, με πλείστες παραστάσεις σε δικαστήρια προς υποστήριξη των οικονομικών συμφερόντων της. Ομοίως ανέλαβε υποθέσεις δικαστικής είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων μη εξαντλουμένων στις ναυτιλιακού χαρακτήρα χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας αλλά σε όλες γενικά τις υποθέσεις της, με μεγάλη εμπειρία στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Από τον Δεκέμβριο του 1998 επιλέχθηκε ως επιθεωρήτρια - legal auditor και διενέργησε νομικό έλεγχο όλων ανεξαιρέτως των ενεργών συμβάσεων στα Καταστήματα της εν λόγω Τράπεζας στο Νομό Αττικής. Ιδρύτρια – μέλος του γραφείου μας και έχουσα τη γενική διεύθυνση και εποπτεία του.

Αρθρα